Copy of the story 'Impressum'
 >>

 

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść wg ustawy o Telemediach (TMG)

 
Siedziba & Kontakt SITEFORUM GmbH
Walkmuehlstr. 1a
99084 Erfurt, Germany
Tel. +49 361 66615810
Fax +49 361 2445050
E-Mail sales@siteforum.com
Dyrektorzy: Dirk Schlenzig (Vors.), Mark Schlenzig
Rejestr handlowy HRB 511408
Sąd rejonowy Jena
Numer identyfikacjii podatkowej DE 232 996 995
 
 

Wykluczenie odpowiedzialności

SITEFORUM GmbH (dalej ”SITEFORUM”) nie ponosi odpowiedzialności za to, że informacje podane są aktualne, dokładne, wyczerpujące oraz nie odpowiada za ich jakość. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko SITEFORUM wynikające ze strat materialnych lub intelektualnych, powstałych w wyniku użycia lub nie użycia oferowanych informacji albo przez użycie informacji błędnych i niekompletnych pod warunkiem, że SITEFORUM nie ponosi winy ze względu na działania, które w sposób udowodniony były celowe, zamierzone albo wynikły z grubego zaniedbania. Wszystkie oferty mają charakter wolny, niezobowiązujący. SITEFORUM zapewnia sobie prawo do zmiany, uzupełniania albo wymazania części stron albo całej oferty, bez zapowiedzi i do czasowego lub ostatecznego zlikwidowania publikacji.

Odnośniki i linki:
Bezpośrednie lub pośrednie odnośniki wskazujące na obce strony internetowe (tak zwane „linki”), wykraczające poza zakres odpowiedzialności SITEFORUM, objęte są obowiązkiem odpowiedzialności wyłącznie w takim przypadku, w którym SITEFORUM zna ich treść i dysponuje technicznymi możliwościami zablokowania użytkowania w przypadku wystąpienia treści niezgodnych z prawem. SITEFORUM oświadcza niniejszym, że w momencie wprowadzania linków strony, których linki dotyczą wolne były od treści nielegalnych. SITEFORUM nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz na treści stron, do których podaje linki. Dlatego SITEFORUM dystansuje się od wszystkich treści z linków, które zostały zmienione po wprowadzeniu odnośnika do linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników oraz obcych wpisów, które zostały opublikowane podczas trwania własnej oferty internetowej w formie, księgi gości, forum dyskusyjnego albo list mailingowych. Za nielegalne, niekompletne lub błędne treści, a szczególnie za straty, które powstaną poprzez użytkowanie albo brak użytkowania tego rodzaju informacji odpowiada wyłącznie oferent strony, do której umieszczono link, a nie strona, która wskazuje w linku na daną publikację.

Prawa autorskie i prawo określenia:

Wszystkie prawa są zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich sposób przyporządkowania na stronach portalu SITEFORUM są chronione prawem autorskim i innymi ustawami ochronnymi. Treść tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniania, zmieniana albo udostępniana stron trzecim w celach komercyjnych.

Ochrona danych:
SITEFORUM dziękuje Państwu za odwiedzenie portalu i zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Dajemy Państwu możliwość przekazania informacji osobistych, przy czym odpowiedzi na pytania są dobrowolne. Wszystkie dane osobiste z portalu SITEFORUM służyć będą wyłącznie indywidualnej opiece nad Państwem w przekazywaniu informacji albo rozpowszechnianiu ofert serwisowych. SITEFORUM zapewnia, że Państwa dane będą chronione jako poufne w sposób zapewniony przez przepisy o ochronie danych.

Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności:

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować, jako część oferty internetowej. W przypadku, gdyby jakieś elementy albo sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały w pełni obowiązującym przepisom prawnym, nienaruszona pozostaje ważność pozostałych elementów dokumentu w jego treści i zawartości.
Stand: 15. Januar 2014
 
Copyright © 2019 by MYFAVORITO. All rights reserved.