WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Warunki świadczenia usług

Dostawca Aplikacji:

MYFAVORITO
c/o SITEFORUM GmbH
Walkmuehlstr. 1a
99084 Erfurt, Germany


Kontakt:
http://www.myfavorito.com
support@myfavorito.com
T +49 361 66615810Produkty, których dotyczy transakcja w ramach niniejszej Usługi są licencjonowane, nie sprzedawane, Użytkownikowi zgodnie z warunkami niniejszej licencji. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Produkt objęty jest osobną licencją, w takim przypadku obowiązują warunki takiej osobnej umowy licencyjnej, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Użytkownika. Licencjodawca (Dostawca Aplikacji) zastrzega sobie wszelkie prawa, za wyjątkiem tych w sposób jasny i niebudzący wątpliwości przyznanych Użytkownikowi. Produkt będący przedmiotem niniejszej licencji określany jest dalej w niniejszym jako (Licencjonowana Aplikacja).

a. Zakres Licencji: Niniejsza Licencja udzielana Użytkownikowi w odniesieniu do Licencjonowanej Aplikacji przez Dostawcę Aplikacji ograniczona jest do niezbywalnej licencji na użytkowanie Licencjonowanej Aplikacji na dowolnym smartphonie znajdującym się w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika, w zakresie w jakim jest to dozwolone w Zasadach Użytkowania określonych w Rozdziale 9.b. Warunków Ogólnych Działania Sklepu App Store (Warunki Użytkowania). Niniejsza licencja nie upoważnia Użytkownika do użytkowania Licencjonowanej Aplikacji na jakimkolwiek smartphonie nie będącym w jego posiadaniu lub pod kontrolą, Użytkownik nie ma również prawa rozpowszechniać lub udostępniać Licencjonowanej Aplikacji za pośrednictwem sieci, gdzie mogłaby być ona użytkowana na kilku urządzeniach równocześnie. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, oddawać w leasing, sprzedawać, re-dystrybuować lub pod-licencjonować Licencjonowanej Aplikacji. Użytkownik nie może kopiować (z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez niniejszą licencję oraz Zasady Korzystania), dekompilować, stosować technik inżynierii wstecznej, demontować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować, ani tworzyć produktów pochodnych Licencjonowanej Aplikacji, włączając wszelkie jej aktualizacje i każdą z jej części (za wyjątkiem oraz jedynie w zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest zakazane przez stosowne przepisy prawa lub w zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujące sposób korzystania z komponentów typu open source stanowiących część Licencjonowanej Aplikacji). Każda próba przeprowadzenia którejkolwiek z w/w czynności będzie stanowiła naruszenie praw Licencjodawcy oraz jego licencjodawców. Użytkownik, który naruszy postanowienia niniejszego ograniczenia, może podlegać odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej. Warunki powyższej licencji obowiązują również w odniesieniu do wszelkich kolejnych aktualizacji dostarczanych przez Dostawcę Aplikacji, które to aktualizacje zastępują i/lub uzupełniają oryginalny Produkt, za wyjątkiem sytuacji gdy taka aktualizacja objęta jest odrębną licencją, w którym to przypadku zastosowanie mają postanowienia takiej odrębnej licencji.

b. Zgoda na wykorzystywanie danych: Użytkownik zgadza się, aby Dostawca Aplikacji gromadził i wykorzystywał dane techniczne oraz związane z nimi informacje, w tym m.in. informacje techniczne na temat urządzenia, systemu i oprogramowania użytkowego oraz urządzeń peryferyjnych Użytkownika, które to informacje są okresowo gromadzone w celu ułatwienia dostawy uaktualnień oprogramowania, serwisowania produktów oraz udostępniania Użytkownikowi ewentualnych innych usług związanych z Licencjonowaną Aplikacją. Dostawca Aplikacji może wykorzystywać takie informacje w celu udoskonalenia swoich produktów lub udostępniania Użytkownikowi usług lub rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, jednakże, że będą one sporządzone w formie uniemożliwiającej identyfikację tożsamości Użytkownika.

c. Wypowiedzenie. Niniejsza licencja pozostaje ważna do momentu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub Dostawce Aplikacji. Prawa Użytkownika z tytułu niniejszej licencji wygasną automatycznie bez zawiadomienia ze strony Dostawcy Aplikacji, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji. Po wypowiedzeniu licencji Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać wszelkiego korzystania z Licencjonowanej Aplikacji oraz zniszczyć wszystkie jej kopie, pełne lub częściowe.

d. Usługi Zewnętrzne; Materiały stron trzecich. Licencjonowana Aplikacja może umożliwiać dostęp do usług zewnętrznych oraz witryn internetowych Dostawcy Aplikacji i/lub stron trzecich (zwanych łącznie i każda z osobna „Usługami Zewnętrznymi”). Korzystanie z Usług Zewnętrznych wymaga posiadania dostępu do Internetu, jak również wiąże się z koniecznością akceptacji przez Użytkownika dodatkowych warunków świadczenia takich usług.

Użytkownik rozumie, iż korzystając z jakichkolwiek Usług Zewnętrznych może napotkać treści powszechnie uważane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub kontrowersyjne, które to treści mogą, ale nie muszą, być oznaczone jako zawierające drastyczny język; oraz że wyniki dowolnego wyszukania lub wejścia na dany adres internetowy URL mogą automatycznie i bez woli Użytkownika wygenerować odnośniki lub odwołania do kontrowersyjnych zasobów. Bez względu jednak na powyższe, Użytkownik zgadza się korzystać z Usług Zewnętrznych na swoje wyłączne ryzyko, oraz zgadza się z tym, że ani Dostawca Aplikacji ani jego agenci nie ponoszą wobec niego żadnej odpowiedzialności za treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub kontrowersyjne.

Niektóre Usługi Zewnętrzne mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały stron trzecich („Materiały Stron Trzecich”) lub też w ramach takich Usług mogą być zawarte odnośniki do określonych witryn internetowych stron trzecich. Przystępując do korzystając z Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani Dostawca Aplikacji ani jego agenci nie mają obowiązku analizowani i oceny treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawami autorskimi, legalności, stosowności, jakości lub innych aspektów takich Materiałów Stron Trzecich lub witryn internetowych. Dostawca Aplikacji nie gwarantuje i nie zatwierdza, jak również nie przyjmuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań w stosunku do Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby z tytułu jakichkolwiek Usług Zewnętrznych, Materiałów Stron Trzecich lub witryn internetowych, ani jakichkolwiek innych materiałów, produktów lub usług stron trzecich. Materiały Stron Trzecich oraz odnośniki do innych witryn internetowych dostarczane są wyłącznie jako ułatwienie dla Użytkownika.

Informacje finansowe wyświetlane w ramach Usług Zewnętrznych służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako źródła informacji do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji dotyczącej papierów wartościowych w oparciu o informacje uzyskane w ramach Usług Zewnętrznych, Użytkownik powinien skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym. Informacje na temat lokalizacji określonych obiektów udostępniane w ramach Usług Zewnętrznych służą jedynie do podstawowej nawigacji i nie należy na nich polegać w sytuacji, gdy konieczne są precyzyjne informacje na temat lokalizacji jakiegoś obiektu; lub gdy błędne, niedokładne, spóźnione lub niekompletne dane na temat lokalizacji obiektu prowadzić mogą do śmierci, uszkodzenia ciała, wyrządzenia szkody w majątku lub zanieczyszczenia środowiska. Ani Dostawca Aplikacji ani żaden z jego dostawców treści nie gwarantują dostępności, dokładności, kompletności, wiarygodności oraz aktualności informacji o akcjach i lokalizacji obiektów wyświetlanych w ramach Usług Zewnętrznych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usług Zewnętrznych zawarte są zastrzeżone treści, informacje i materiały podlegające ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych praw, w tym m.in. prawa autorskiego; oraz zobowiązuje się, iż nie będzie w żaden sposób wykorzystywał takich treści, informacji oraz materiałów, z zastrzeżeniem dozwolonego korzystania z Usług Zewnętrznych. Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać, w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków, Usług Zewnętrznych. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać i nie tworzyć w jakikolwiek sposób produktów pochodnych podstawie Usług Zewnętrznych. Użytkownik zobowiązuje się także, iż nie będzie wykorzystywał Usług Zewnętrznych w żaden niedozwolony sposób, włączając m.in. niewłaściwe wykorzystywanie lub nadmierne obciążanie przepustowości sieci. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywał Usług Zewnętrznych w celu nękania, lżenia, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub naruszania w inny sposób praw jakiejkolwiek innej strony. Użytkownik jest także świadomy i akceptuje fakt, iż Dostawca Aplikacji nie ponosili w żaden sposób odpowiedzialności za takie wykorzystywanie Usług Zewnętrznych przez Użytkownika, jak również nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek nękające, zawierające pogróżki, zniesławiające, obraźliwe, naruszające prawa lub nielegalne wiadomości lub dane, które Użytkownik może otrzymywać wskutek korzystania z dowolnej z Usług Zewnętrznych.

Ponadto, Usługi Zewnętrzne oraz Materiały Stron Trzecich, do których można uzyskać dostęp, które są wyświetlane lub z którymi można się połączyć przy pomocy smartphona nie są dostępne we wszystkich językach oraz we wszystkich krajach lub regionach. Dostawca Aplikacji nie gwarantuje, że takie Usługi Zewnętrzne i Materiały są możliwe lub dostępne do wykorzystywania w konkretnym miejscu. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z lub uzyskać dostęp do takich Usług Zewnętrznych i Materiałów, Użytkownik zrobi to z własnej inicjatywy i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich odnośnych przepisów prawa, włączając m.in. właściwe przepisy prawa lokalnego. Dostawca Aplikacji oraz jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zamknięcia dostępu do dowolnej z Usług Zewnętrznych, w dowolnym momencie i bez obowiązku powiadamiania. Dostawca Aplikacji nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za usunięcie lub zamknięcie dostępu do dowolnej z Usług Zewnętrznych. Dostawca Aplikacji może również nałożyć ograniczenia w zakresie korzystania lub dostępu do określonych Usług Zewnętrznych, w dowolnym momencie, bez obowiązku powiadamiania oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

E. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: UŻYTKOWNIK JASNO I WYRAŹNIE POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, IŻ UŻYTKOWANIE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO, KTÓRE PONOSI W CAŁOŚCI GDY DOTYCZY ONO ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, DZIAŁANIA, DOKŁADNOŚCI ORAZ NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W KORZYSTANIU Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI. W MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE, LICENCJONOWANA APLIKACJA ORAZ WSZELKIE USŁUGI ŚWIADCZONE LUB DOSTARCZANE PRZEZ LICENCJONOWANA APLIKACJĘ ("USŁUGI") SĄ DOSTARCZANA NA ZASADZIE "AS IS" ORAZ "AS AVAILABLE", BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZAŚ DOSTAWCA APLIKACJI NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ORAZ WSZYSTKICH USŁUG, TAK WYRAŻONE JASNO JAK I DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, WŁĄCZAJĄC M.IN. DOROZUMIANA GWARANCJA DOBREJ SPRZEDAŻY, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA, ORAZ GWARANCJA NIENARUSZANIA PRAWA STRON TRZECICH. DOSTAWCA APLIKACJI NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W, LUB USŁUGI ŚWIADCZONE LUB DOSTARCZANE PRZEZ LICENCJONOWANĄ APLIKACJĘ LUB USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ORAZ ŻE USTERKI LICENCJONOWANEJ APLIKACJI I USŁUG BĘDĄ POPRAWIONE. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ DOSTAWCĘ APLIKACJI LUB JEST UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI GWARANCJI. W PRZYPADKU GDYBY LICENCJONOWANA APLIKACJA LUB USŁUGI OKAZAŁY SIĘ BYĆ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNEJ USŁUGI SERWISOWEJ LUB NAPRAWY. Z UWAGI NA FAKT, IŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIA USTAWOWYCH PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH KLIENTOWI, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

F. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, DOSTAWCA APLIKACJI W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA CIAŁA LUB WSZELKIEGO RODZAJU INNE PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, POŚREDNIE LUB POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE SZKODY BEZ WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER, WŁĄCZAJĄC W CAŁOŚCI, SZKODY Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW I DANYCH, SZKODY SPOWODOWANE PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU INNE SZKODY I STRATY KOMERCYJNE POWSTAŁE NA SKUTEK LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIE LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNY POWSTANIA TAKOWYCH, Z POMINIĘCIEM OBOWIĄZUJĄCYCH TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY (USTAWOWA, DELIKTOWA LUB INNEGO RODZAJU) I NAWET WTEDY GDY DOSTAWCA APLIKACJI BYŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT. Z UWAGI NA FAKT, IŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU USZKODZENIA CIAŁA, LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB W NASTĘPSTWIE, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy Aplikacji w stosunku do Użytkownika za szkody nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty pięćdziesięciu dolarów ($50,00), za wyjątkiem szkód z tytułu uszkodzenia ciała, gdy przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. Powyższe ograniczenia pozostają w mocy nawet w przypadku gdy ustalone w niniejszym zobowiązania odszkodowawcze nie spełnia swej powystawowej funkcji.

g. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać oraz w inny sposób eksportować lub re-eksportować Licencjonowanej Aplikacji za wyjątkiem przypadków dopuszczonych przepisami prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz prawa obowiązującego na terenie jurysdykcji, w której Licencjonowana Aplikacja została nabyta. W szczególności, ale nie jedynie, Licencjonowana Aplikacja nie może być eksportowana ani re-eksportowana (a) do jakiegokolwiek państwa objętego embargiem przez Stany Zjednoczone Ameryki, ani (b) do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu znajdującego się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”). Korzystając z Licencjonowanej Aplikacji Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w żadnym z takich państw oraz na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, iż nie będzie wykorzystywał takich produktów w żadnym celu zakazanym przepisami prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, włączając m.in. tworzenie, projektowanie oraz produkcję broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

h. Licencjonowana Aplikacja oraz związana z nią dokumentacja stanowią „Towary Komercyjne” („Commercial Items”) w rozumieniu punktu 48 §2.101 Kodeksu Przepisów Federalnych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki („C.F.R.”), obejmujące „Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe” („Commercial Computer Software”) oraz „Dokumentację Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” („Commercial Computer Software Documentation”), w rozumieniu, odpowiednio, punktów 48 §12.212 lub 48 §227.7202 Kodeksu Przepisów Federalnych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z Punktem 48 §12.212 lub 48 §227.7202-1 do 227.7202-4, odpowiednio, licencje na korzystanie z Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego oraz Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego udzielane są użytkownikom końcowym będącym podmiotami rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (a) jedynie jako Towary Komercyjne oraz (b) jedynie z takimi prawami, które są udzielane wszystkim, innym użytkownikom końcowym na podstawie warunków niniejszej Umowy. Niezgłoszone prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

i. Niniejsza licencja oraz korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanej Aplikacji podlegają przepisom prawa niemieckiego, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanej Aplikacji może również podlegać przepisom innych praw lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych.


Copyright © 2019 by MYFAVORITO. All rights reserved.